Hanes

History Image
Lansiwyd rhwydwaith Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru ar 1af Ebrill 2014 ac mae’n olynu Menter Addysg y Coed yng Nghymru. Mae’r rhwydwaith hwn yn adeiladu ar lwyddiant ac arfer da profedig Menter Addysg y Coed, drwy ehangu cylch gwaith ei weithgareddau i gynnwys pob grŵp oedran ac amgylchedd naturiol.

Crëwyd Menter Addysg y Coed ym 1992, a chafodd ei lansio ym1993/4, gan y llywydd presennol Syr Terence Mallinson.  Cafodd Syr Mallinson ei fagu yn ardal Epping Forest a gofynnodd arolygydd y goedwig, a oedd yn ymddeol, i’w dad gadeirio ymddiriedolaeth a fyddai’n cael ei sefydlu ym 1978 i ddehongli hanes a bywyd gwyllt y goedwig.  Ar ôl i’w dad ofyn iddo barhau â’r swyddogaeth hon, daeth Mr Mallinson i gydnabod pwysigrwydd a pherthnasedd ei gyfraniad yn y Ffederasiwn Fasnach Goed a’i waith yn y busnes o fewnforio pren, gweithgynhyrchu a phrosesu pren.  Crëwyd y sefydliad, o’r enw Epping Forest Centenary Trust (EFCT), a bu’n canolbwyntio ar godi ymwybyddiaeth am yr amgylchedd a chadwraeth.  Datblygodd dyhead ymhen amser, yn yr Ymddiriedolaeth i gynnal mwy o weithgareddau gyda phlant a phobl ifanc, er mwyn datblygu rhaglen a’u hannog i archwilio Epping Forest.  Fel rhan o’i swyddogaeth fel Comisiynydd y Comisiwn Coedwigaeth (mae gan y Bwrdd nifer o ddyletswyddau a phwerau statudol, er enghraifft, hyrwyddo buddiannau’r goedwig), cynigiodd y syniad o ymgysylltu mwy gyda phlant a phobl ifanc drwy, er enghraifft, canolfannau croeso y comisiwn coedwigaeth.  Datblygodd Menter Addysg y Coed o’r syniadau a’r trafodaethau hyn.


Amlinellwyd yn glir ar y dechrau, na chafodd Menter Addysg y Coed ei sefydlu i ddisodli neu ddyblygu ymdrechion cyfredol yn y maes addysg, ond yn hytrach i weithio ag eraill er mwyn atgyfnerthu a chynorthwyo eu gwaith (FEI, 1995).  Nid y bwriad oedd i EFCT na’r CC i redeg Menter Addysg y Coed, ond annog eraill i gymryd rhan a datblygu ymgysylltiad a gweithgareddau a fyddai’n eu gweddu hwy, a fyddai’n arwain at ddatblygu gweithgareddau lleol drwy’r hyn a fyddai’n cael eu galw’n grwpiau clwstwr.


Nodwyd mai’r cynulleidfaoedd targed ar gyfer Menter Addysg y Coed oedd:


Plant a phobl ifanc, Athrawon ac arweinwyr ieuenctid, penaethiaid a llywodraethwyr ysgolion, darlithwyr mewn colegau ac adrannau addysg, ymgynghorwyr eddysg gwyddoniaeth, daearyddiaeth ac astudiaethau amgylcheddol.  Pobl eraill â buddiannau ym maes addysg amgylcheddol a Phobl yn y diwydiannau coed a phrosesu coedwigaeth (FEI, 2001).


Darparwyd cyllid craidd neu gymorth gweinyddol neu gyfreithiol mewn nwyddau gan y Partneriaid, 7 sefydliad coedwigaeth a sefydliad amgylcheddol o bob cwr o Brydain, a datblygwyd dulliau codi arian pellach drwy Gynllun Cyswllt Corfforaethol yng nghanol degawd 2000.  Mae’r Comisiwn Coedwigaeth wedi bod yn darparu cyllid ar gyfer y cynllun grant partneriaeth a staff yn y blynyddoedd diweddar.