Llinell Amser

1992 Sefydlwyd Menter Addysg y Coed yn Epping Forest (Grŵp Clwstwr Gogledd a Dwyrain Llundain)
1993/94 Lansio Menter Addysg y Coed yn swyddogol yn Epping Forest gan David Bellamy
  Cyfarfod cyfansoddiadol cyntaf Menter Addysg y Coed
  Cyflogi cydlynydd addysg amgylcheddol ar gyfer y CC, gan ymgymryd ag ysgrifenyddiaeth Menter Addysg y Coed – gan weithio yn Lloegr yn bennaf
1995 Cynhyrchu’r canllawiau cyntaf ar gyfer clystyrau rhanbarthol
1996 Cydlynydd penodol cyntaf yn cael ei benodi ar gyfer Menter Addysg y Coed, yn gweithio yn Lloegr yn bennaf
  Penodi Bwrdd Gweithredol Prydain
1999 Sefydlu Cronfa Bartneriaeth ar 1af Ebrill
2000 25 grŵp clwstwr ym Mhrydain
  Cydlynydd cyntaf Menter Addysg y Coed yn cael ei benodi yn Ne Cymru
2001 Ail Gydlynydd Menter Addysg y Coed yn cael ei benodi yng Ngogledd Cymru
  Ysgolion Coedwig yn dechrau dod yn fwy amlwg ac mae cyfranogiad grwpiau clwstwr yn yr Ysgolion Coedwig yn dechrau cynyddu
2003 Datganoli’r Comisiwn Coedwigaeth i Gomisiwn Coedwigaeth Cymru, Lloegr a’r Alban
  Creu’r Fforwm Coetiroedd ar gyfer Dysgu yng Nghymru (yn cynnwys cynrychiolydd Menter Addysg y Coed ac mae’n cwrdd yn flynyddol gyda’r gweinidog addysg)
2003/2004 Gwefan Menter Addysg y Coed ar-lein
2004 Datblygu Grwpiau Llywio Sirol
2005 Cyhoeddiad coeth o adolygiadau blynyddol Menter Addysg y Coed - yn cwmpasu Adolygiad Strategol Menter Addysg y Coed Prydain gyfan
2006 Gweithrediaeth Genedlaethol Prydain yn rhoi’r gorau i gwrdd ar sail ffurfiol
  Cylchlythyr ar-lein cyntaf
2009 Lansio Fframwaith Gwella Ansawdd Ysgolion Coedwigoedd
2011 Adolygiad llawn o gyllid partneriaeth a gweithgarwch grwpiau clwstwr gan Forest Research
2012 Cafodd Menter Addysg y Coed Lloegr ei diddymu ym mis Ebrill, a newid i fod yn Rhwydwaith Addysg y Coed (FEN)
  Digwyddiad dathlu 20 mlynedd – yr Alban
  Methodd Menter Addysg y Coed i ail-sefydlu ymrwymiad gan y Partneriaid, felly cafodd y partneriaethau eu diddymu, gan adael CC Cymru a’r Alban fel yr unig noddwyr, gyda’r Cyngor Astudiaethau Maes yn gweithredu fel gweinyddwr cyflogedig y grantiau
2013 Daeth Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn rhan o Cyfoeth Naturiol Cymru
  Symudodd Menter Addysg y Coed yr Alban i gyfeiriad newydd o ganlyniad i adleoli addysgol o fewn llywodraeth yr Alban.
  Cynhaliodd Menter Addysg y Coed Cymru broses opsiynau er mwyn ystyried y ffordd orau o ddiwallu’r anghenion addysgol cyfredol yng Nghymru a chyflawni nod Cyfoeth Naturiol Cymru 
2014 Dewiswyd yr opsiwn i ail-frandio Dysgu yn yr Awyr Agored ac ehangu’r cylch gwaith i ymgorffori cynefinoedd a chyfleoedd dysgu gydol oes amrywiol
  Dechreuodd rhwydwaith Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru ar 1af Ebrill yn dilyn achlysur lansio yng Nghynhadledd Addysg “lle’r ydym am fod ymhen 5 mlynedd” Cyfoeth Naturiol yn y Fenni.