Grwpiau Rhwydwaith

Network Groups Image
Grŵp Caerdydd a'u gweithgareddau mwdlyd
Mae gwaith gwirioneddol Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru yn cael ei gyflawni gan grwpiau lleol, a elwir yn grwpiau rhwydwaith. Mae Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru yn annog ac yn cefnogi creu grwpiau rhwydwaith gwirfoddol ar lefel leol a rhanbarthol.

Mae rhwydwaith Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru yn dod ag unigolion a sefydliadau at ei gilydd, sy’n awyddus i addysgu eraill ynglŷn â deall, gwerthfawrogi a’r defnydd cynaliadwy o amgylchedd naturiol Cymru.  Gall unrhyw un sy’n dymuno datblygu nodau ac amcanion Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru gymryd rhan yn y grwpiau.  Mae pob un o grwpiau rhwydwaith Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru yn unigryw, yn cael ei reoli’n lleol, yn annibynnol ac yn canolbwyntio ar eu hanghenion lleol.

Beth mae Grŵp Rhwydwaith yn gallu ei wneud?

Mae’r grwpiau yn ceisio cynnig cyfleusterau i aelodau rwydweithio a rhannu arfer gorau, cael hyfforddiant a datblygiad proffesiynol parhaus.  Gall aelodau weithio gyda’i gilydd hefyd i gyflenwi prosiectau lleol sy’n diwallu anghenion lleol.
Mae Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru yn darparu gwybodaeth a chyfleoedd rheolaidd er mwyn rhannu gwybodaeth a digwyddiadau gyda chymuned ehangach Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru.

Er enghraifft, gallant:

• cyflenwi cyfleodd dysgu ar lawr gwlad, drwy ychwanegu gwerth i brosiectau presennol a datblygu rhai newydd.
• hwyluso profiadau addysg a hyfforddiant ymarferol i bobl o bob oed yn ac o gwmpas dirweddau naturiol ac ar safleoedd diwydiannol sy’n gysylltiedig ag adnoddau a chynnyrch naturiol.
• cynhyrchu deunyddiau ac adnoddau Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru i’w defnyddio gan addysgwyr ar hyd a lled Cymru.
• darparu gwybodaeth a chyngor.
• rhwydweithio gyda grwpiau rhwydwaith eraill ar hyd a lled Cymru.
• gwneud cais unigryw am Gynllun Grant Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru (hyd at £5,000).

Dechrau Grŵp Rhwydwaith

Mae’r Cydlynydd Cenedlaethol ar gael i roi cymorth ac arweiniad ar sut i sefydlu a rhedeg rhwydwaith.  Gall grwpiau rhwydwaith eraill fod yn ffynhonnell ddefnyddiol o wybodaeth a chyngor.