Cronfa Prosiect Dysgu yn yr Awyr Agored

Gwahoddir Grwpiau Rhwydwaith Dysgu yn yr Awyr Agored (OLW) i gyflwyno datganiadau o ddiddordeb i gyflawni prosiectau sy’n cefnogi dysgu yn yr awyr agored ac yn amlygu’r angen i reoli adnoddau naturiol yn eu hamgylchedd lleol yn gynaliadwy.

Mae’n rhaid i’r holl brosiectau gyflawni nodau ac amcanion OLW.

Gosodir terfynau cyllido yn flynyddol gan Cyfoeth Naturiol Cymru a’r Cyngor Astudiaethau Maes, ac mae’r cynllun yn gweithredu fel cronfa her.

Gall grwpiau rhwydwaith OLW ymgeisio am gyllid ar yr amod eu bod wedi cwrdd â’u hymrwymiadau blynyddol: darparu cyfansoddiad wedi’i arwyddo, cwblhau a dychwelyd ffurflen weinyddu’r grŵp. Bydd diffyg darparu’r dogfennau yn golygu na fydd y grŵp yn cael mynediad i Gronfa’r Prosiect.

Prosiectau Bach

Gall pob grŵp rhwydwaith ymgeisio’n flynyddol am hyd at £200 i gyflawni Prosiect Bach, a allai gynnwys rhannu adnoddau, digwyddiadau bychain, rhannu sgiliau a DPP, costau rhedeg grŵp ac ati
Lawrlwythwch y Ffurflen Prosiect Bach yma.

Prosiect Thematig

Lle bydd cyllid yn caniatáu, gall pob grŵp rhwydwaith ymgeisio i gyflawni prosiect o amgylch thema benodol.
Rhoddir gwybodaeth am y swm a’r thema ar y wefan, grŵp Facebook, Trydar a’r bwletin misol.
Lawrlwythwch y Ffurflen Prosiect Thematig yma.

Prosiect Mawr

Gellir ymgeisio am y Prosiect Mawr yn ystod y ffenestr ymgeisio yn unig:
Y ffenestri gosodedig yw 1 Chwefror a 1 Hydref bob blwyddyn. Hysbysir ffenestri ychwanegol drwy’r wefan, grŵp Facebook, Trydar a’r bwletin misol.
Mae’n rhaid i’r Prosiectau gyflawni nodau ac amcanion Dysgu yn yr Awyr Agored. Rhaid trafod a chytuno arnynt mewn dau gyfarfod grŵp rhwydwaith, a byddant gyda chefnogaeth lawn aelodau’r grŵp.

Nodau ac Amcanion i’w Lawrlwytho

Unwaith y bydd y grŵp wedi datblygu eu syniadau yn barod i gyflwyno cais, rhaid trafod y prosiectau gyda staff cymorth CNC lleol a Chydlynydd OLW. Defnyddiwch y dogfennau isod i ganolbwyntio eich syniadau cyn cwblhau’r ffurflen gais.

Lawrlwythwch Nodiadau Canllaw y Prosiect Mawr yma
Lawrlwythwch Offer Cynllunio ac Asesu Prosiect Mawr yma

Dylid cysylltu â Chydlynydd OLW i ddweud eich bod yn bwriadu cyflwyno prosiect o leiaf 2 wythnos cyn bydd y ffenestr gais yn cau i ganiatáu amser ar gyfer adborth.
Os nad yw’r prosiect yn cwrdd â’r gofynion, mae gan OLW yr hawl i wrthod y prosiect ar y cam hwn.
Gall grwpiau rhwydwaith ddefnyddio’r ffurflen Prosiect Mawr printiedig yma  i gynorthwyo gyda’r cynllunio, ond mae’n rhaid cyflwyno’r cais terfynol ar-lein drwy dudalen gwe OLW y grŵp rhwydwaith. Gallwch weithio ar fanylion cais eich prosiect hyd nes i chi bwyso’r botwm cyflwyno.

Unwaith i’r ffurflen gael ei chyflwyno caiff ei danfon i’r panel asesu i’w hystyried. Mae’r panel yn cynnwys staff CNC, Comisiwn Coedwigaeth yr Alban, ac aseswr gwadd o Bartneriaeth Dysgu yn y Gwir Fyd Cymru. Efallai bydd gan y panel gwestiynau ychwanegol am y prosiect, a bydd gennych gyfle i’w hateb cyn y gwneid penderfyniad terfynol. Dylid gwneud penderfyniad o fewn 1 mis.

Hysbysir ceisiadau llwyddiannus drwy lythyr ar e-bost.
Bydd dogfennau Camau Nesaf yn cael eu he-bostio i’r arweinydd prosiect.

Lawrlwythwch Camau Nesaf Prosiect Llwyddiannus yma
Lawrlwythwch Templed Anfoneb Prosiect yma
Lawrlwythwch Templed Datganiad i’r Wasg yma

Yn ystod oes y prosiect, mae’n rhaid i’r arweinydd prosiect gadw cyfrifon yn dangos manylion o’r gwariant ynghyd â’r holl dderbynebau. Rhaid iddo hefyd sicrhau bod yr holl wybodaeth ariannol yn cael ei roi i drysorydd y grŵp ar gwblhau’r prosiect. Rhaid cyflwyno’r holl brosiectau o fewn 6 mis o ddyddiad dechrau’r prosiect fel y nodir ar y ffurflen gais.

Mae’n ofynnol i’r arweinydd prosiect gwblhau adroddiad ar gyflawniad a chanlyniadau’r prosiect. Os na gwblhawyd y prosiect o fewn 6 mis, bydd angen adroddiad interim byr. Bydd diffyg cydymffurfio â hyn yn golygu y gall y grŵp rhwydwaith gael ei wahardd o unrhyw brosiectau yn y dyfodol. Mae OLW yn gallu hawlio unrhyw danwariant unwaith y bydd y prosiect wedi’i gwblhau.

Lawrlwythwch yr Adroddiad Prosiect Terfynol yma