Categorïau

Pecyn cymorth addysgu i ategu ‘The Lost Words: A Spell Book’ (Macfarlane a Morris, 2017) gan Fyfyrwyr Y Blynyddoedd Cynnar Prify

Pecyn cymorth addysgu i ategu ‘The Lost Words: A Spell Book’ (Macfarlane a Morris, 2017) gan Fyfyrwyr Y Blynyddoedd Cynnar Prify Image
Mae pecyn cymorth addysgu wedi cael ei ddatblygu gan fyfyrwyr israddedig blwyddyn 2 sy’n astudio’r Blynyddoedd Cynnar ym Mhrifysgol De Cymru, ac mae bellach ar gael ar wefan Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru.

Nod yr adnodd dysgu yw ategu’r syniadau rhyfeddol sy’n seiliedig ar y llyfr ‘The Lost Words’ gan Robert Macfarlane a Jackie Morris.

Dan arweiniad Pavla Boulton, sy’n Uwch Ddarlithydd ym Mhrifysgol De Cymru, cydweithiodd myfyrwyr i gasglu a datblygu eu syniadau ar gyfer addysgu plant yn yr awyr agored, yn seiliedig ar ddull thematig, sy'n cefnogi meysydd dysgu o fewn y Cyfnod Sylfaen presennol yng Nghymru.

Yn ogystal â hynny, mae natur gyfannol yr adnodd yn cyd-fynd yn dda â'r newidiadau arfaethedig i'r cwricwlwm mewn Cwricwlwm i Gymru.

Gweithiodd Cyfoeth Naturiol Cymru ar y cyd gyda’r Brifysgol i greu fersiwn Gymraeg o'r adnodd.

Eglurodd Pavla sut y datblygodd hi a'r myfyrwyr yr adnodd:
"Mae'r ffordd y mae plant yn ymwneud â'r amgylchedd naturiol yn fy niddori’n fawr ac rwy'n credu bod cysylltu â natur yn hanfodol i iechyd a lles pobl. Mae Dysgu yn yr Awyr Agored yn rhan allweddol o sut rwy’n addysgu ac rwyf wrth fy modd yn rhannu fy angerdd a'm syniadau ar gyfer dysgu plant gyda'r myfyrwyr.

“Bwriad y myfyrwyr ar gyfer y pecyn cymorth oedd annog ymarferwyr i ysbrydoli plant i ailgysylltu â natur, mynd allan i'n hamgylchedd naturiol a dechrau dysgu gofalu amdano, gan ddod yn stiwardiaid i’n planed hardd cyn iddi fynd yn rhy hwyr ac i’r natur sy’n gyfarwydd i ni heddiw gael ei cholli! Gobeithiwn y bydd yn cynnig syniadau ysbrydoledig y gellir eu trafod gyda’ch plant blynyddoedd cynnar ac y gellir gwerthfawrogi eu brwdfrydedd dros natur a sut y gall gyfoethogi ein bywydau drwy'r cyfleoedd dysgu hyn.

“Mae wedi bod yn anrhydedd mawr i ni ennill caniatâd i ddefnyddio detholiad o'r delweddau o 'The Lost Words' i ategu'r pecyn cymorth ac maent yn ffurfio cysylltiad bendigedig â'r llyfr ".

Dilynwch Pavla ar Twitter a www.learninnatureblog.wordpress.com