Categorïau

Hyfforddiant ar gyfer Bioamrywiaeth Ysgolion

Hyfforddiant ar gyfer Bioamrywiaeth Ysgolion Image
Ymunodd addysgwyr yn Ne Cymru ag amrywiaeth o weithgareddau dysgu awyr agored ymarferol a oedd yn canolbwyntio ar wella bioamrywiaeth yn ystod ail sesiwn cwrs deuddydd.

Yn ystod y dydd roedd y pwyslais ar rannu ymarfer da wrth i bawb roi cyflwyniad byr ar y newidiadau yr oeddynt wedi eu gwneud o fewn tir eu hysgol, yn dilyn hyfforddiant diwrnod un, lle'r oedd y cyfranogwyr wedi ymgymryd ag ystod o weithgareddau gan gynnwys profi pridd a dŵr, ymchwilio i haenau ecolegol a gwneud cartrefi ar gyfer bywyd gwyllt.

Bu’n bosibl i’r holl ysgolion ddangos eu bod wedi gwneud newidiadau sylweddol i’r ardaloedd awyr agored yn eu hysgolion, a fydd yn golygu bod plant yn gallu mwynhau mwy o gyfleoedd i ddysgu am natur.

Roedd yr ail ddiwrnod yn rhoi mwy o amser i ystyried sut y gall rheoli ein hadnoddau naturiol yn gynaliadwy a gofalu am yr amgylchedd fod o gymorth i ddarparu’r cwricwlwm Cymreig, wrth i’r athrawon gael cyfle i flasu amrywiaeth o weithgareddau a fydd ar gael yn fuan ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru. Dau weithgaredd a ddefnyddiwyd yn ystod y dydd oedd Ôl-troed Carbon, sy’n annog dealltwriaeth o sut y mae coed yn storio carbon a Sbwriel Hirbarhaol, sy’n ymchwilio i faint o amser mae’n gymryd i wastraff a sbwriel ddadelfennu. 

Roedd y gweithgareddau hyn yn cynnwys rhifedd a sgiliau llythrennedd a hefyd roeddynt yn annog cydweithio a chyfathrebu. 

Dyma sylwadau rhai athrawon “Mae’r ystod o weithgareddau yn rhoi hyder i athrawon yn y Cyfnod Sylfaen ac yng Nghyfnod Allweddol 2” a hefyd “Mae hwn yn hyfforddiant rhagorol sy’n cael ei gyflwyno mewn arddull hwyliog ac addysgiadol.”

Cynhaliwyd y cwrs, Datblygu Eich Adnoddau Naturiol ar gyfer Dysgu gan staff Addysg, Dysgu a Sgiliau, Cyfoeth Naturiol Cymru mewn partneriaeth â Techniquest, fel rhan o’u rhaglen STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) ac mae’n cael ei gynnal yng Ngogledd Cymru hefyd.
Mae’r cyfleoedd hyfforddi hyn yn rhan o gynllun datblygiad proffesiynol parhaus Llywodraeth Cymru ar gyfer addysgwyr.