Categorïau

Gwers Fwya’r Byd

Gwers Fwya’r Byd Image
Ar 25 Medi 25, ymrwymodd 193 o arweinwyr y byd i'r Nodau Byd-eang ar gyfer Datblygiad Cynaliadwy.

Mae'r 17 nod hyn yn amcanu i gyflawni tri pheth anghyffredin yn ystod y 15 mlynedd nesaf – rhoi terfyn ar dlodi eithafol; ymladd yn erbyn anghydraddoldeb ac anghyfiawnder a datrys problem newid hinsawdd. Maent wedi eu grwpio yn ôl 7 thema:

•Thema 1 Tlodi
(1) Dim tlodi, (2) Cydraddoldeb Byd-eang
•Thema 2 Iechyd a Lles
(3) Iechyd Da, (4) Dŵr Glân a Glanweithdra i Bawb, (5) Dim Newyn
•Thema 3 Addysg, Sgiliau a Swyddi
(6) Safon Addysg, (7) Swyddi Da a Thwf Economaidd
•Thema 4 Byd Teg
(8) Cydraddoldeb Rhywiol, (9) Tegwch a Heddwch
•Thema 5 Cynaladwyedd
(10) Ynni i Bawb, (11) Isadeiledd Cadarn, (12) Amgylcheddau Diogel, (13) Byw Cynaliadwy
•Thema 6 Yr Amgylchedd
(14) Diogelu'r Blaned, (15) Diogelu Bywyd o Dan y Dŵr, (16) Diogelu Bywyd uwchben y Dŵr
•Thema 7 Y Nodau Byd-eang
(17) Ymwybyddiaeth Fyd-eang

Mae mwy na chwarter poblogaeth y byd dan 14 oed, felly er mwyn i'r nodau newydd fod yn effeithiol nid yn unig y mae'n rhaid i blant a phobl ifanc fod yn ymwybodol ohonynt ond hefyd rhaid eu hysbrydoli er mwyn helpu i'w cyflawni.

Er mwyn cyflawni hyn mae Tîm Addysg CNC yn cymryd rhan yng Ngwers Fwya'r Byd - wythnos o ddigwyddiadau byd-eang wedi eu hanelu at gynnwys plant a phobl ifanc yn y nodau cynaladwyedd, gyda chefnogaeth, UNICEF a Richard Curtis, Comic Relief i enwi rhai.

Gan ddechrau ar ddydd Llun, 28 Medi, bydd y Tîm Addysg yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau dan faner Gwers Fwya'r Byd ac yn cysylltu amcanion y Nodau Byd-eang â gwaith CNC.

Bydd y rhain yn cynnwys detholiad o sesiynau a fydd yn amrywio o ymchwiliadau dŵr yng Ngarwnant i newid hinsawdd yng Nghoed y Brenin.

Mae ysgolion cynradd ac uwchradd wedi trefnu i gymryd rhan mewn sesiynau a fydd hefyd yn cysylltu â'r adroddiad Adolygiad o'r Cwricwlwm – Dyfodol Llwyddiannus -  sydd newydd ei gyhoeddi ac sy'n amcanu i ddatblygu moesau a dinasyddion deallus a fydd yn "cymryd rhan mewn materion cyfoes yn seiliedig ar eu gwybodaeth a'u gwerthoedd" ac yn "dangos eu hymroddiad i gynaliadwyedd y blaned".

Yn ystod yr wythnos bydd hefyd nifer o sesiynau hyfforddi athrawon a phetai hynny ddim yn ddigon, diwrnod hyfforddi tîm a fydd yn bwrw golwg ar weithgareddau sydd newydd eu datblygu ynghylch Ynni Adnewyddadwy.

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â'r Tîm Addysg, Dysgu a Sgiliau Sector