Hyfforddiant Dysgu yn yr Awyr Agored

Outdoor Learning Training Image
Ein hamgylchedd naturiol yw'r ystafell ddosbarth fwyaf sydd gennym yng Nghymru!

Mae'n hanfodol ein bod yn rheoli ein hadnoddau naturiol mewn modd cynaliadwy nawr ac yn y dyfodol gan fod pwysau cynyddol ar ein hamgylchedd o ganlyniad i boblogaeth sy'n tyfu, newid hinsawdd a'r angen i gynhyrchu ynni.

Mae hyfforddi darparwyr addysg am Reoli Adnoddau Naturiol yn cyfrannu at y broses o greu Cymru gynaliadwy. Mae cefnogi a grymuso eraill i ddefnyddio eu hamgylchedd lleol yn rhoi cyfleoedd i ddysgwyr o bob oedran a gallu ddysgu yn yr amgylchedd yn ogystal ag amdano.

Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n gyfrifol am hwyluso'r Rhwydwaith Hyfforddiant Dysgu yn yr Awyr Agored yng Nghymru. Mae aelodau'r rhwydwaith yn darparu hyfforddiant o ansawdd uchel ar amrywiaeth o themâu a phynciau sy'n gysylltiedig â rheoli adnoddau naturiol, gan bwysleisio'r angen i reoli ein hadnoddau naturiol mewn modd cynaliadwy nawr ac yn y dyfodol.

Mae llwybrau at hyfforddiant achrededig yn y sector amgylcheddol ar gael,  yn cynnwys Ysgol Goedwig, Ysgol Arfordir a Dysgu yn yr Awyr Agored.

I gael manylion am gyrsiau hyfforddi oedolion nad ydynt wedi'u hachredu yn eich ardal chi, ewch i: www.cyfoethnaturiolcumru.gov.uk a dilynwch y dolenni i'r dudalen Addysg, Dysgu a Sgiliau.

Os bydd gennych ragor o ymholiadau neu geisiadau am hyfforddiant, gallwch e-bostio Tîm Addysg Cyfoeth Naturiol Cymru ar education@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk