Cyrsiau Dysgu yn yr Awyr Agored Achrededig

Accredited Outdoor Learning Courses Image
Mae'r cymwysterau Agored Cymru canlynol yn rhan o raglen o unedau dysgi sy'n rhoi cyfle i'r dysgwr gwblhau hyfforddiant achrededig o 14 oed ymlaen.

Corff dyfarnu yw Agored Cymru a reoleiddir yn erbyn Amodau Cydnabod Safonol Cymwysterau Cymru.
Mae gan Agored Cymru dros 30 mlynedd o brofiad ac arbenigedd digyffelyb mewn datblygu cymwysterau a chefnogi dysgu, asesu a dilysu yng Nghymru. Caiff ein cymwysterau eu cydnabod yn eang, eu gwerthfawrogi a’u parchu gan gyflogwyr a dysgwyr. Mae ein llwyddiant fel un o brif Gyrff Dyfarnu Cymru yn seiliedig ar ein hymrwymiad ddiwyro i ragweld ac ymateb i anghenion newidiol y farchnad lafur yng Nghymru, agendâu cenedlaethol a blaenoriaethau addysg Llywodraeth Cymru.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: http://www.agored.cymru

Mae pob Dyfarniad neu Dystysgrif yn cynnwys rhwng 2 a 6 uned ddysgu unigol, ac maent yn amrywio o gyfanswm o 5 credyd ar Lefel 1 hyd at 17 credyd ar Lefel 3.

Caiff y credydau hyn eu cynnwys yn y Fframwaith Cymwysterau a Chredydau (QCF) ac felly gallant gyfrif tuag at fynediad i addysg uwch ac maent yn dystiolaeth o ddysgu ar lwybr gyrfa galwedigaethol.

Lefel 1
Dyfarniad mewn Dysgu yn yr Awyr Agored

Lefel 2
Dyfarniad mewn Ymarfer Dysgu yn yr Awyr Agored
Dyfarniad mewn Ymarfer Chwarae yn yr Awyr Agored
Dyfarniad mewn Cynorthwyo Ysgol Goedwig
Dyfarniad mewn Cynorthwyo Ysgol Arfordir

Lefel 3
Tystysgrif mewn Arwain Ysgol Goedwig
Tystysgrif mewn Arwain Ysgol Arfordir
Dyfarniad mewn Cydlynu Cwricwlwm Awyr Agored
Tystysgrif mewn Arwain Ysgol Goedwig ac Ysgol Arfordir


Os oes diddordeb gennych yn un o'r cyrsiau hyn ewch i'r adran Darparwyr Hyfforddiant Rhwydwaith neu cysylltwch â addysg@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

 

I gael rhagor o arweiniad ar yr Ysgol Goedwig yng nghymru cliciwch yma