Rhwydwaith Hyfforddiant Dysgu yn yr Awyr Agored

Beth yw'r Rhwydwaith Hyfforddiant Dysgu yn yr Awyr Agored?

Nodau ac Amcanion

Mae Rhwydwaith Hyfforddiant Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru yn rhoi cyfleoedd i hyfforddwyr gydweithio, parhau i ddatblygu fframwaith cymwysterau a gwella ansawdd a chysondeb hyfforddiant Dysgu yn yr Awyr Agored drwy'r dulliau canlynol:

• rhannu arfer da drwy safoni arferion asesu a nodiadau canllaw
• helpu i wella'r hyfforddiant sydd ar gael drwy'r sianeli y cytunwyd arnynt.

Manteision ymuno â'r Rhwydwaith

• Rhannu arfer da, gweithdrefnau asesu a safonau.
• Rhannu DPP, syniadau a hyfforddiant.
•  Derbyn a datblygu unedau cymhwyso ac unedau gwarchodedig Agored Cymru.

Sut mae'n gweithio?

Dylai hyfforddwyr sy'n awyddus i ddarparu cymwysterau dysgu yn yr awyr agored newydd Agored Cymru naill ai gysylltu ag Agored Cymru neu'r Rhwydwaith Hyfforddiant.
Os oes Canolfan Agored eisoes yn gysylltiedig â'r Rhwydwaith Hyfforddiant, yna bydd yr hyfforddwr yn gallu cael gafael ar y cymwysterau dysgu yn yr awyr agored a warchodir gan Agored Cymru os yw'n bodloni meini prawf hyfforddiant y rhwydwaith.
Os nad yw'r hyfforddwr wedi darparu unrhyw gymwysterau dysgu yn yr awyr agored, yna bydd Agored yn cyfeirio'r hyfforddwr at y Rhwydwaith Hyfforddiant lle bydd gofyn iddo gwblhau ffurflen gais cyn y caiff fynediad at unrhyw un o'r cymwysterau canlynol:

Lefel 2 - Cynorthwyo Ysgol Goedwig neu Arfordir
Lefel 3 - Arwain Ysgol Goedwig, Arwain Ysgol Arfordir neu Gydlynu Cwricwlwm Awyr Agored
 

Sut y gallaf fod yn rhan o'r Rhwydwaith Hyfforddiant?

Mae'r Rhwydwaith yn cwrdd o leiaf unwaith y flwyddyn mewn lleoliad sydd mor ganolog â phosibl ar gyfer pawb yng Nghymru. Bydd angen i hyfforddwyr fodloni meini prawf penodedig er mwyn dod yn aelod a chael mynediad at yr Unedau Dysgu yn yr Awyr Agored gan Agored Cymru.
Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth a chyfarwyddyd neu cysylltwch â addysg@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk i gael ffurflen gais.

 

Mae Rhwydwaith Hyfforddiant Dysgu yn yr Awyr Agored (OLTN) yn rhoi sicrwydd i bawb sy’n meddu ar, neu’n gweithio tuag at, gymhwyster Ymarferwyr Ysgol Goedwig Lefel 3 a achredir gan Agored Cymru, bod gan y cymhwyster sicrwydd ansawdd gadarn, a’i fod wedi’i gymeradwyo’n academaidd ac yn eistedd ar Fframwaith Credydau a Chymwysterau i Gymru. Mae’n seiliedig ar flynyddoedd lawer o ddatblygu a chyflawni ac mae wedi’i fireinio yn unol â’r ddeddfwriaeth gyfredol a blaenoriaethau addysg. Mae’r unedau presennol wedi cael eu cyflwyno’n llwyddiannus, i lawer, dros y 3 blynedd ddiwethaf ac wedi’u credydu gan Agored Cymru, a gaiff eu cymeradwyo gan Mynediad i Addysg Uwch, Cymwysterau Cymru a Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru.
 

Hanes y Rhwydwaith Hyfforddiant

Mae'r Rhwydwaith presennol wedi tyfu o'r un a ddechreuwyd yng Nghymru yn 2006.

Am ragor o fanylion edrychwch ar Linell Amser y Rhwydwaith